Algemene Leverings-, huur- en verkoopvoorwaarden

Algemene Leverings-, huur- en verkoopvoorwaarden

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder de naam Allard Studio’s BV en Allard Equipment BV . Deze condities worden op aanvraag toegestuurd.

A. ALGEMEEN DEEL

1. Toepasselijkheid en Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Allard Studio’s BV of Allard Equipment BV (hierna te noemen “Allard”) en een derde die opdracht geeft aan Allard (hierna “Opdrachtgever”).
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Allard waarbij Allard gebruik maakt van een derde.
1.3 Allard is nooit aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een derde die is ingehuurd door Opdrachtgever.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
1.5 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes en aanbieding

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Allard hebben een geldigheid van 7 (zeven) dagen nadat deze zijn uitgebracht.
2.2 Bij een kennelijke vergissing of verschrijving, waarvan de Opdrachtgever kan begrijpen dat dit zo is, kan Allard niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden.
2.3 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Ook andere in het kader van een overeenkomst te maken kosten zitten niet verdisconteerd in de prijzen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5 Allard verricht de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Contractsduur en overeengekomen termijn

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen.
3.2 Een tussen partijen overeengekomen of opgegeven termijn is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Allard schriftelijk ingebreke te stellen met daarbij een redelijke termijn om alsnog na te komen.

4. Uitvoering en wijziging overeenkomst

4.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst heeft Allard het recht om werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
4.2 Levering geschiedt in beginsel af bedrijf van Allard tenzij partijen anders overeenkomen.
4.3 Op het moment dat de zaken aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld is deze verplicht de zaken af te nemen. Doet deze dat niet dan is Allard gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.4 Allard is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de fasen afzonderlijk te factureren.
4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd dan kan Allard de uitvoering van de volgende fase opschorten totdat de resultaten van de vorige fase schriftelijk zijn goedgekeurd.
4.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtgever noodzakelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Allard worden verstrekt. Indien Opdrachtgever dit niet doet, heeft Allard het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.7 Allard is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien zij is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuist en/of onvolledige gegevens.
4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Allard gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Allard en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden.
4.9 Op het moment dat Opdrachtgever in gebreke is bij een deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Allard Studio’ is gehouden dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle direct en indirect schade aan de zijde van Allard.
4.10 Bij het overeenkomen van een vast honorarium of vaste prijs is Allard gerechtigd de prijs te verhogen indien deze voortvloeit uit een verplichting uit geldende wet- en regelgeving of door een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.11 Allard is gerechtigd om gebruik te maken van stagiares bij de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor rekent Allard geen extra kosten.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 Allard is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Na het sluiten van de overeenkomst Allard heeft vernomen dat goede grond bestaat dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;
– De opdrachtgever gevraagd is zekerheid te stellen voor voldoening aan zijn/haar verplichtingen en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende;
– Door vertraging van de zijde van Opdrachtgever niet langer van Allard kan worden verwacht dat deze de overeenkomst onder dezelfde condities zal nakomen.
5.2 Zodra de overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van Allard op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij opschorting behoudt Allard haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.3 Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst is Allard niet gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die Opdrachtgever lijdt of maakt.
5.4 Indien de ontbinding van de overeenkomst de Opdrachtgever toe te rekenen is dan is Allard gerechtigd om de directe en/of indirecte schade bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is hierbij aansprakelijk.
5.5 Allard is gerechtigd om de overeenkomst per direct op te zeggen dan de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichtig tot betaling van schadevergoeding in het geval van:
– faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever;
– beslaglegging onder de Opdrachtgever;
– een andere omstandigheid dat Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
De vorderingen van Allard op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Overmacht

6.1 Allard is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe wordt gehinderd door een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Allard geen invloed kan uitoefenen. Werkstakingen binnen het bedrijf van Allard of van derden waarvan Allard gebruik maakt valt ook onder overmacht. Daarnaast geldt als overmacht bedrijfsbelemmerende omstandigheden zoals brand, vorst, overstroming, weigeren vergunningen door overheid, oproer, mobilisatie, pandemie of oorlog.
6.3 Allard heeft het recht om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien de periode langer duurt dan 2 (twee) maanden dan heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
6.4 Allard is gerechtigd om werkzaamheden die voor het ontstaan van de overmachtssituatie zijn verricht te factureren. De Opdrachtgever is verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

7. Annulering

7.1 Annnulering van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk voor het begin van de uitvoering van het verrichten van diensten dan wel de levering van de zaken is geschied. Dit met inachtneming van hetgeen in artikel 7.3 staat vermeld.
7.2 In geval van annulering worden de eventueel gemaakte voorbereidingskosten door Allard bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.3 Bij annulering minder dan van 21 dagen voor de levering van de diensten en/of zaken dan is Opdrachtgever aan Allard een vergoeding verschuldigd van 75 % van de overeengekomen vergoeding. Bij annuleringen minder dan 7 dagen voor de levering van de diensten en/of zaken dan is Opdrachtgever 100 % van de vergoeding aan Allard verschuldigd.

8. Betalingscondities en gevolgen niet betaling

8.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 (eenentwintig) dagen na factuurdatum, tenzij partijen anders overeenkomen.
8.2 Allard is gerechtigd om periodiek te factureren als het project meerdere maanden beslaat.
8.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW.
8.4 Kortingen vervalllen op het moment dat Opdrachtgever in gebreke blijft bij tijdige betaling van de factuur.
8.5 Op het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeerd, is deze een contractuele maandelijkse rente verschuldigd van 1,25 % over het openstaande bedrag.
8.6 Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Allard verschuldigde.
8.7 Een bezwaar tegen de hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting nooit op.
8.8 Indien Opdrachtgever niet binnnen de betalingstermijn betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim en is naast het bedrag van de factuur ook de buitengerechtelijk incassokosten verschuldigd. Deze laatste kosten bedragen 15 % van het openstaande factuurbedrag met een minimum van EUR 150,-. Eventuele gerechtelijke en executiekosten zullen dan eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
8.9 Indien Opdrachtgever de betalingstermijn uit artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden niet aanhoudt dan vervallen per direct alle kortingen die Allard aan Opdrachtgever heeft gegeven en kan Opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan enige afgesproken korting.

9. Garanties, onderzoek en reclames en verjaringstermijn

9.1 De door Allard te leveren zaken en/of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
9.2 Allard levert alleen zaken die door een derde zijn geproduceerd. De garantie is dan ook beperkt tot de garantieperiode die door de derde wordt verstrekt.
9.3 De garantie komt te vervallen op het moment:
– een gebrek gevolg is van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door Opdrachtgever;
– onjuiste opslag of onderhoud door Opdrachtgever;
– dat zonder schriftelijke toestemming van Allard de Opdrachtgever of een derde in opdracht van Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht dan wel getracht hebben aan te brengen;
9.4 De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op enige garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Allard geen invloed kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden.
9.5 Allard is niet gehouden tot enig herstel zolang de Opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige verplichting
richting Allard.
9.6 De Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken/diensten te onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn
gesteld respectievelijk de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 24 uur aan Allard
Studio’s kenbaar worden gemaakt. Onzichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen een week na constatering bij Allard
kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever geeft Allard alle medewerking om onderzoek te doen.
9.7 Tijdig reclameren schort de betalingsverplichting niet op.
9.8 Indien Opdrachtgever zich niet aan de termijnen van artikel 9.6 houdt dan komt deze geen recht op herstel, vervanging of schadevergoeding meer toe.
9.9 Blijkt dat de klacht aangaande een vermeend gebrek ongegrond is dan komen de kosten die Allard heeft moeten maken volledig voor rekening van Opdrachtgever.
9.10 Na verloop van de garantietermijn brengt Allard alle kosten voor herstel en/of vervanging, inclusief doch niet beperkt tot administratie-, verzend- en voorrijkosten, bij Opdrachtgever in rekening.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Allard aansprakelijk is dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Allard is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens.
10.3 Mocht Allard aansprakelijk zijn voor enige schade dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 De aansprakelijkheid van Allard is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. In het geval Allard een eigen risico heeft op grond van de polis van de verzekeraar dan is dit eigen risico voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10.5 Allard is uitsluitend aansprakelijk voor direct schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Allard of haar leidinggevende ondergeschikten.
10.7 Allard is nooit aansprakelijk voor een door de Opdrachgever ingehuurde derde dan wel voor de werkzaamheden die door deze derde zijn uitgevoerd.

11. Vrijwaring

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Allard voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Allard toerekenbaar is. Indien Allard uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden om Allard buiten en in rechte bij te staan en onverwijld all hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om adequate maatregelen te nemen dan is Allard gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
11.2 De kosten die betrekking hebben op de vrijwaring en ontstaan aan de zijde van Allard en derden komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Allard behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van Intellectueel Eigendom.
12.2 Allard heeft het recht om de kennis die zij opdoet bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is alleen anders indien partijen hebben afgesproken dat informatie strikt vertrouwelijk is.

13. Algemene bepalingen

13.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen gaan dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging te verkrijgen die zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht neemt.
13.2 Partijen gaan strikt vertrouwelijk om met aan elkaar verstrekte vertrouwelijke informatie. Zonder toestemming van de andere partij wordt deze informatie nooit aan derde overgelegd. Dit is anders op het moment dat de informatie reeds publiek was of een partij door enige bevoegde instantie wordt gedwongen om te overleggen.
13.3 Ieder der partijen neemt de regels omtrent privacy in acht waaronder doch niet beperkt tot de AVG wetgeving. Allard heeft een privacystatement op haar website staan. Allard heeft het recht om ter verificatie een kopie van het paspoort en/of identiteitsbewijs van Opdrachtgever op te vragen.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Allard partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter van de rechtbank Amsterdam is bij uitlsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Allard en Opdrachtgever, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
14.3 Alvorens naar de rechter te gaan, spannen partijen zich tot het uiterste in om een geschil in goed overleg te beslechten..

B. VERHUUR EN VERKOOP VAN ROERENDE ZAKEN

Deze afdeling B. is naast de afdeling A. van toepassing indien Allard roerende zaken (hierna “Equipment”) verhuurt of verkoopt aan Opdrachtgever. Bij tegenstrijdigheden tussen de afdelingen prevaleert afdeling B.

15. Voorwaarden verhuur

15.1 Verhuur kent een bepaalde tijd en wordt aangegaan per gespecificeerde verhuurperiode. De verhuur is voor hele dagen.
15.2 De verhuur vangt aan op het moment dat het Equipment de opslagplaats van Allard verlaat en eindigt op het moment dat het Equipment terug in ontvangst zijn genomen door Allard. Dit kan anders zijn als Allard zelf zorgdraagt voor de transport van het Equipment. In dat laatste geval begint de huurperiode op het moment dat de goederen het transportmiddel respectievelijk uit- en ingeladen zijn.
15.3 Opdrachtgever heeft het recht het Equipment vooraf te inspecteren of het Equipment compleet en zonder gebreken is. Zodra de huurperiode aanvangt wordt het Equipment geacht compleet en zonder gebreken te zijn.
15.4 Indien Opdrachtgever nalaat het Equipment op de afgesproken datum of termijn af te halen blijft deze verplichting om over de afgsproken periode de huurprijs te voldoen.
15.5 Indien door Allard of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie worden verricht dan zorgt Opdrachtgever voor gewenste faciliteiten. Dit op kosten van Opdrachtgever. Aanwijzingen van medewerkers van Allard dienen altijd te worden opgevolgd.
15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Equipment aan derden te verhuren of uit te lenen of in bruikleen af te staan tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

16. Teruggave gehuurde

16.1 Uiterlijk op de overeengekomen retourdatum dient het Equipment in dezelfde staat als bij aanvang door de Opdrachtgever bij Allard of op een andere overeengekomen plaats te worden ingeleverd.
16.2 Indien bij het retourneren van het Equipment blijkt dat er schade aan het gehuurde is dan is Opdrachtgever gehouden deze schade per omgaande te vergoeden. Bij beschadiging van het Equipment bedraagt de schade de kosten van het herstel, alsmede de huurprijs voor de periode dat het herstel in beslag neemt.
16.3 Indien de overeengekomen huurperiode is verstreken en de Opdrachtgever het Equipement niet tijdig heeft geretourneerd dan is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Allard heeft dan het recht om het Equipment op kosten van Opdrachtgever terug te halen. Voor ieder dag dat het Equipment te laat wordt geretourneerd is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van een dag huur vermeerderd met 50 % (vijftig procent), onverminderd het recht van Allard om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
16.4 Naast het Equipment dient Opdrachtgever tevens bij retourneren alle gebruik- en verbruikersmaterialen, waaronder reservemateriaal, in te leveren. Bij gebreke waarvan Allard bij Opdrachtgever de nieuwwaarde in rekening mag brengen.

17. Gebruik van gehuurde

17.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Equipment buiten Nederland te gebruiken zonder overleg met Allard. Ook is het niet toegestaan het Equipment te verpanden, te vervreemden of te bezwaren. Opdrachtgever verplicht zich ertoe het gehuurde overeenkomstig de eisen van goed huurder te gebruiken.
17.2 De huurovereenkomst is persoonsgebonden en mag niet aan een derde worden overgedragen.
17.3 Het gehuurde dient altijd conform de instructies van Allard te worden gebruikt. Het is verboden om het Equipment waarvoor een rijbewijs nodig is, zonder rijbewijs te besturen. Bij overtreding is Opdrachtgever volledig aansprakelijk en vrijwaart Allard volledig.
17.4 Allard is te allen tijde gerechtigd het Equipment te inspecteren, te onderhouden of te herstellen. Opdrachtgever geeft Allard bij voorbaat toegang tot de locatie waar het Equipment zich bevindt. Indien onderhoudt of herstelwerkzaamheden plaatsvinden is dit geen reden om de overeengekomen huurprijs te verminderen.
17.5 Indien sprake is van normale slijtage en herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn dan dient Opdrachtgever dit aan Allard te melden. Allard krijgt de mogelijkheid van Opdrachtgever om de herstelwerkzaamheden te verrichten. De kosten die hiermee gemoeid gaan en door gedragingen van Opdrachtgever komen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
17. 6 Het is te allen tijde uitgesloten dat Opdrachtgever zelfstandig onderhoud of herstelwerkzaamheden aan het Equipment uitvoert.
17.7 In geval van diefstal van, vermissing van of beschadiging aan het Equipment of beslag wordt gelegd op het Equipment dan is Opdrachtgever verplicht dit meteen aan Allard te melden. Doch uiterlijk binnen 24 uur. Doet Opdrachtgever dat niet dan is deze in ieder geval aansprakelijk voor de schade die Allard daardoor lijdt. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht om per direct aangifte te doen en het procesverbaal van aangifte aan Allard te overleggen.
17.8 Eventuele vergunningen die noodzakelijk zijn om het Equipment te kunnen gebruiken voor het doel van de Opdrachtgever dient Opdrachtgever zelf te regelen. Hiervoor is Allard nooit aansprakelijk.
17.9 In het geval een instantie door toedoen van Opdrachtgever bij gebruik van het Equipment een boete en/of sanctie oplegt dan is Opdrachtgever verplicht deze aan Allard te vergoeden. Allard zal deze doorbelasten met een vermeerdering van 50 % van het boete/sanctiebedrag. Opdrachtgever dient zelf in beroep te gaan tegen een boete en/of sanctie en dient de vordering van Allard over te nemen. Opdrachtgever vrijwaart Allard volledig terzake.

18. Verzekering en borgsom

18.1 Allard heeft het Equipment verzekerd, zowel ten gunste van haarzelf als van de Opdrachtgever.
18.2 Per schadegeval geldt een eigen risico van EUR 1.500,- (vijftienhonderd euro) waarbij verlies of beschadiging door nalatigheid of verkeerd gebruik door Opdrachtgever is uitgezonderd. Opdrachtgever dient zelf in te staan voor de schade in het geval van nalatigheid of verkeerd gebruik.
18.3 Het eigen risico dat per schadegeval geldt komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
18.4 Allard heeft het recht om bij aangaan van de overeenkomst een borgsom van Opdrachtgever te vragen van maximaal 10 % (tien procent) van de totale huurprijs van het Equipment, danwel van de dagwaarde of vervangingswaarde van het Equipment die door Allard is vastgesteld. De borgsom wordt door Allard terugbetaald op het moment dat het Equipment tijdig en zonder schade aan Allard is geretourneerd. Allard heeft het recht de borgsom te verrekenen met de schade die is ontstaan aan het Equipment.

19. Verkoop van roerende zaken

19.1 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de reeds verrichte werkzaamheden en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele afvoer en afleveringskosten daarvoor bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
19.2 Eventueel reeds gereserveerde arbeidstijd wordt bij annulering van een geplaatste order integraal bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

20. Eigendomsvoorbehoud en garantie

20.1 Bij de verkoop van Equipment blijft het in het kader van de overeenkomst geleverde eigendom van het Equipment eigendom van Allard totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst correct is nagekomen.
20.2 De door Allard onder eigendomsvoorbehoud geleverde Equipment mag niet worden doorverkocht danwel worden verpand of op andere manier worden bezwaard.
20.3 Opdrachtgever is verplicht om al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Allard veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Equipment dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is Opdrachtgever verplicht om Allard daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
20.4 Opdrachtgever is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Equipment te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand en waterschade alsmede tegen diefstal. Op eerste verzoek van Allard geeft Opdrachtgever inzage in de polis van de verzekering.
20.5 In het geval Allard haar in eigendomsrechten wil uitoefenen dan geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijk en een niet herroepelijke toestemming aan Allard of aan een door Allard ingeschakelde derde om de plaats te betreden waar het Equipment zich bevindt en deze terug te nemen.
20.6 Voor alle door Allard verkochte Equipment geldt in tegenstelling tot de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde garantie, uitsluitend de fabrieksgaranties, zoals deze door een leverancier van Allard wordt gegeven. Opdrachtgever wordt geacht om bij aankoop van het Equipment de garantievoorwaarden van de leverancier van Allard te kennen.

C. VERHUUR VAN STUDIO’S

Deze afdeling C. is naast de afdeling A. van toepassing indien Allard studio’s verhuurt aan Opdrachtgever. Bij tegenstrijdigheden tussen de afdelingen prevaleert afdeling C.

21. Huisregels en aanwijzingen Allard

21.1 Indien Opdrachtgever een studio bij Allard (hierna “Studio”) huurt dan dient deze zich te houden aan alle aanwijzingen van het personeel van Allard en aan de huisregels van Allard. Deze huisregels kunnen worden ingekeken via de volgende link: .
21.2 Opdrachtgever draagt er in alle redelijkheid zorg voor dat omwonende van de Studio geen overlast van de activiteiten van de Opdrachtgever ondervinden.
21.3 Allard bepaalt of de Studio geschikt is voor het doel dat de Opdrachtgever de Studio wil gebruiken.

22. Huur van studio en oplevering

22.1 Allard kan geheel vrijblijvend aan Opdrachtgever een optie op een Studio van Allard verlenen. In de aanbieding of offerte staat een vermelding van de geldigheidsduur en de kosten. Opdrachtgever dient binnen het verstrijken van de geldigheidsduur aan Allard kenbaar te maken of ze gebruik wenst te maken van de studio. Indien dat niet gebeurt heeft Allard de mogelijkheid om verwerkingskosten in rekening te brengen.
22.2 De aanbieding wordt omgezet in een reservering nadat er schriftelijk of per e-mail overeenstemming is bereikt. Vanaf dat moment gaat artikel 7 van de algemene voorwaarden gelden.
22.3 Allard brengt belaste verhuur in rekening. Opdrachtgever stemt in met de belaste verhuur.
22.4 Opdrachtgever is gehouden om de Studio slechts te gebruiken voor de het doel waarvoor de overeenkomst met Allard is aangegaan en welk doel aan Allard is medegedeeld.
22.5 De overeengekomen huurperiode omvat mede de tijd die benodigd is voor het inbrengen en verwijderen van aan Opdrachtgever en/of derden toebehorende goederen in en uit de Studio. Indien dit leidt tot overschreiding van de huurperiode dan dient Allard hiermee schriftelijk akkoord te gaan.
22.6 Direct na afloop van de huur van de Studio dient deze ontruimd, (veeg) schoongemaakt te worden en te worden opgeleverd in de staat zoals de Studio was bij aanvang van de huur. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvoer van materialen en afval. Indien partijen geen andere afspraken maken dient het inbrengen en het verwijderen van goederen in en uit de Studio te geschieden onder toezicht en aanwijzing van medewerkers van Allard of derden die ingeschakeld zijn door Allard.
22.7 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen en tijdig beschikbaar hebben van benodigde vergunningen.

23. Prijzen

23.1 De door Allard opgegeven prijzen zijn voorlopig en exclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra en schoonmaak. De eventuele vergoedingen voor gas, elektra en schoonmaak worden achteraf bij Opdrachtgever in rekening gebracht. De definitieve prijs wordt bepaald ten tijde van de huurperiode. Meerverbruik met betrekking tot tijdsduur, extra voorzieningen, inzet beheerder of inzet personeel Allard wordt achteraf op nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

24. Aansprakelijkheid

24.1 Allard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag niet beschikbaar zijn van de Studio behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van Allard te wijten zou zijn.
24.2 Opdrachtgever staat in voor alle personen die zich op uitnodiging van de Opdrachtgever in of in de nabijheid van de Studio bevinden. Opdrachtgever is jegens Allard aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade aan de Studio uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Allard jegens deze personen heeft.
24.3 Allard is niet aansprakelijk voor bezittingen van derden die zich in de Studio bevinden en is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel aan personen of zaken.
24.4 Allard is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen van Opdrachtgever en/of derden die door Opdrachtgever zijn uitgenodigd.

25. Aanpassingen Studio en gebruik installaties

25.1 Het is Opdrachtgever, tenzij met schriftelijke toestemming van Allard, niet toegestaan bouwkundige voorzieningen, tijdelijke extra aansluitingen enz. in de Studio te treffen, daaronder begrepen het slaan van spijkers in muren, vloer of houtwerk, het ophangen aan het gebouw van lichten, alles in de ruimste zin van het woord.
25.2 Het is niet toegestaan om zonder overleg met Allard de inrichting van de Studio’s te wijzigen.
25.3 Het bedienen van technische apparatuur van de Studio alsook het betreden van de dienstruimten mag uitsluitend geschieden in overleg met Allard en is geheel op eigen risico.
25.4 Apparatuur die door of namens Opdrachtgever in de Studio wordt gebruikt dient te voldoen aan NEN 3040.
25.5 Opdrachtgever is geheel bekend met de technische status en technische gegevens van de Studio.
25.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om licht ontvlambare vloeistoffen of gassen in de Studio te gebruiken.

D. AANNEMING VAN WERK

Deze afdeling D. is naast de afdeling A. van toepassing indien Allard een project aanneemt om een werk te verrichten voor Opdrachtgever. Bij tegenstrijdigheden tussen de afdelingen prevaleert afdeling D.

26. Verplichtingen Opdrachtgever

26.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Allard tijdig kan beschikken over;
– het gebouw waarin het werk moet worden uitgevoerd;
– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van hulpmiddelen;
– aansluitingen voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water.
26.2 De voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van Opdrachtgever.
26.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag dat het werk wordt opgeleverd zelf danwel door een derde werkzaamheden te laten uitvoeren.

27. Omstandigheden die kostenverhogend werken

27.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
– die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat deze zich voor zouden doen;
– die Allard niet kunnen worden toegerekend;
– die de kosten van het werk verhogen.
27.2 Kostenverhogende omstandigheden geven Allard het recht op een vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
27.3 Allard stelt Opdrachtgever per omgaande op de hoogte en partijen gaan in overleg in hoeverre de kostenverhoging in
redelijkheid wordt vergoed.

28. Meer- en minderwerk

28.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats op het moment van wijzigingen in de overeenkomst, de bedragen van de
stelposten of bij afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
28.2 Wijzigingen zullen altijd schriftelijk worden overeengekomen.
28.3 Bij het ten laste van de stelposten te brengen uitgaven rekent Allard met de aan haar berekende prijzen respectievelijk de
door haar gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 (tien) procent.
28.4 Indien Allard verrekenbare hoeveelheden heeft vermeldt dan zal verrekening plaatsvinden van de uit de afwijking
voortvloeiende meer of minder kosten.

29. Betaling

29.1 Betaling in termijnen is mogelijk als dit is overeengekomen. Per termijn ontvangt de Opdrachtgever een termijnfactuur.
29.2 Nadat het werk is opgeleverd ontvangt de Opdrachtgever een eindafrekening.
29.3 Indien Allard gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever toekomstige facturen niet of niet tijdig zal betalen dan is Allard gerechtigd om van Opdrachtgever extra zekerheid te verlangen.

30. Oplevering werk

30.1 Het werk geldt als opgeleverd als Allard bij de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft geaccepteerd. Na oplevering is het werk voor rekening en risico van Opdrachtgever.
30.2 Partijen maken een opleveringsrapport. Daarop wordt discussiepunten vermeld.
30.3 Nadat Allard heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering, heeft Opdrachtgever 7 (zeven) dagen om het werk te aanvaarden. Geeft Opdrachtgever niets aan dat wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
30.4 Opdrachtgever is verplicht om bij afkeuring van het werk dit schriftelijk kenbaar te maken aan Allard. Hierbij worden de gebreken vermeld.
30.5 Op het moment dat Opdrachtgever het werk in gebruik neemt dan wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
30.6 Allard herstelt zo snel mogelijk eventuele door haar erkende tekortkomingen.
30.7 Nadat is vastgesteld dat door de aard en omvang van de tekortkomingen niet kan worden gesproken van oplevering dan maakt Allard in overleg met Opdrachtgever een nieuwe afspraak om op te leveren.
30.8 Opdrachtgever is gerechtigd het werk door een derde te laten uitvoeren indien de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en Allard een termijn van minimaal 3 (drie) weken heeft gegeven om alsnog na te komen.
30.9 Er geldt een onderhoudstermijn van 30 (dertig) dagen.

31. Verlenging termijn en kosten door vertraging Opdrachtgever

31.1 Allard heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd indien sprake is van overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer- en minderwerk en van Allard niet kan worden gevergd het werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren.
31.2 Indien door factoren waarvoor een Opdrachtgever verantwoordelijk is de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd dan dient Opdrachtgever de daaruitvoortvloeiende schade en/of kosten van Allard te vergoeden.

32. Schorsing en beeindiging werk door Allard

32.1 Op het moment dat de Opdrachtgever een verplichting niet nakomt dan is Allard gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de Opdrachtgever deze verplichting is nagekomen dan wel het werk in onvoltooide staat te beeindigen. Allard moet dan wel Opdrachtgever vooraf op de gevolgen van het niet nakomen hebben gewezen. Dit laat onverlet het recht van Allard op vergoeding van schade, kosten en rente.
32.2 Allard heeft ook het recht het werk te schorsen dan wel het werk in onvoltooide staat te beeindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel door een derde rechtmatig beslag legt ten laste van Opdrachtgever.

33. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

33.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
33.2 Opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend. Alsmede voor de doro of namens hem gegevens orders en aanwijzingen.
33.3 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld of voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn dan komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
33.4 Indien Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven en deze niet, niet tijdig of deugdelijk presteert dan komen de gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever.
33.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en/of vertraging van het werk die Allard lijdt als gevolg van derde die in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden hebben uitgevoerd of leveringen hebben verricht.

34. Aansprakelijkheid Allard

34.1 In het geval van tekortkomingen in het ontwerp van het werk dan is Allard slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden aangerekend. De aansprakelijkheid is beperkt tot het overeengekomen bedrag voor het ontwerp.
34.2 Allard is tijdens de uitvoering van het werk aansprakelijk voor schade aan werken en eigendommen van Opdrachtgever voor zover deze door de utvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Allard, haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.
34.3 Voor aanspraken van derde tot vergoeding van schade tijdens de uitvoering van het werk vrijwaart Allard Opdrachtgever niet, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
34.4 Na de dag waarop het werk is opgeleverd is Allard niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
34.5 Er geldt een uitzondering op artikel 34.4 op het moment dat sprake is van een gebrek en dat in de onderhoudstermijn (artikel 30.9 van deze algemene voorwaarden) aan de dag is getreden en redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever bij oplevering had kunnen worden opgemerkt. Deze bepaling geldt niet als Allard aannemelijk maakt dat het gebrek waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die de Opdrachtgever kan worden toegerekend. Een rechtsvordering op grond van artikel 34.5 is niet ontvankelijk als deze niet binnen 1 (één) maand na afloop van de onderhoudstermijn is ingesteld.
34.6 Er geldt een uitzondering op artikel 34.4 op het moment dat sprake is van een gebrek en dat na afloop van de onderhoudstermijn (artikel 30.9 van deze algemene voorwaarden) aan de dag is getreden en redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever bij oplevering had kunnen worden opgemerkt. Deze bepaling geldt alleen niet als Opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die de Allard kan worden toegerekend. Een rechtsvordering op grond van artikel 34.6 is niet ontvankelijk als deze niet binnen 1 (één) maand na afloop van de onderhoudstermijn is ingesteld.

35. Advies Allard

35.1 Op het moment dat Opdrachtgever aan Allard advies vraagt omtrent een werk dan is Allard nooit aansprakelijk voor de uitwerking van het Advies.
35.2 Als een Opdrachtgever een werk op basis van het advies van Allard heeft laten maken dan kan Opdrachtgever dit werk niet meer zonder meerwerk laten wijzigen.